Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by i nadále zůstat volně přístupná a při dodržení nutných pravidel pohybu v ní i pravidel ochrany přírody sloužit všem lidem k jejich rekreaci, turistickému a sportovnímu vyžití.

Tak jako na pozemních komunikacích existují pravidla silničního provozu, která se řídí platnými zákony a vyhláškami a jsou kontrolována Policií ČR, je třeba definovat i pravidla pohybu v přírodě. I tato pravidla by měla mít oporu v příslušných právních normách a jejich dodržování by mělo být kontrolováno.
 

bezpecnost-na-vsech-tzt.pdf (219,2 kB)

Obecná pravidla:


V přírodě se pohybujte tak, abyste ji nepoškodili a zároveň i ohleduplně k jiným návštěvníkům.

Délku a náročnost tras volte úměrně svému věku, zdravotnímu stavu, fyzické zdatnosti a terénním a povětrnostním podmínkám.


Turistickou výstroj a vybavení mějte vždy v dobrém stavu a takovou, aby odpovídala druhu pohybu, terénním a povětrnostním podmínkám.

 
Dbejte na svoji osobní bezpečnost (přilba, brýle, krémy s ÚV filtrem), mějte vždy při sobě základní potřeby pro poskytnutí první pomoci i dostatečné množství tekutin a jídla.


Ke svému pohybu v přírodě využívejte přednostně vyznačené trasy pro Vámi použitý druh přesunu, na značených trasách jiného přesunu respektujte absolutní přednost tohoto přesunu před ostatními. Na nevyznačených trasách má vždy přednost ten zranitelnější (sjíždějící lyžař před pěším, pěší před cyklistou apod.).


Nikdy nevcházejte nebo nevjíždějte na trasy nebo jejich úseky, které jsou pro Vámi používaný druh přesunu zakázány.


Dodržujte pravidla pro provozování daného druhu přesunu (pěší, lyže, cyklo), pravidla ochrany přírody, pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích i další pravidla, platná pro pohyb v daném území.

 

Pěší turisté

I v případě, že není zakázána chůze v souběhu s lyž. trasou, nechoďte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.

V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s vyznačenou cyklotrasou se pohybujte v pravé polovině cesty tak, aby Vás cyklisté mohli vlevo předjet nebo minout.

Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, umožněte cyklistům, aby Vás pomalou jízdou mohli předjet nebo minout.

Máte-li s sebou psa, musí být na soubězích pěší a cyklistické značené trasy a na soubězích pěší a lyžařské značené trasy držen na vodítku a to tak, aby neohrožoval projíždějící cyklisty nebo lyžaře.

Cyklisté

Při předjíždění pěších turistů používejte vždy a včas zvukového signálu.

Nejezděte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.

V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s cyklotrasou, se pohybujte v pravé polovině trasy a navíc takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.

Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, se pohybujte takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.

Lyžaři:

Pokud není na cestu zakázán vstup nebo vjezd i ostatním přesunům, jezděte vždy jen v lyžařské stopě.